รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
%
1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,579,187,032 72.7529%
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 179,980,971 8.2917%
3. นายธีระชัย กีรติเตชากร 50,620,500 2.3321%
4. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,823,148 1.5582%
5. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 29,540,000 1.3609%
6. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 22,911,100 1.0555%
7. บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 17,406,300 0.8019%
8. นายอนันต์ ศิริโหราชัย 9,950,000 0.4584%
9. น.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต 9,300,000 0.4284%
10. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 6,500,000 0.2995%